MENU

ufin

Vennoten van uw vermogen

AssurMiFid/IDD

AssurMiFid/IDD

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID/IDD-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten aan van verzekeringsbemiddeling, hieronder dient begrepen elke activiteit die door een dienstverlener wordt uitgevoerd, en bestaat uit:
• het verstrekken van advies over een of meerdere overeenkomsten van verzekering;
• het voorstellen of aanbieden van een of meerdere overeenkomsten van verzekering;
• het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten;
• het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten;
• het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten.

In uitvoering van onze algemene zorgplicht zullen wij vooraleer een verzekeringsbemiddelingsdienst te verstrekken, minstens uw verlangens en behoeften registreren, evenals alle nuttige precontractuele informatie bezorgen. Om uw cliëntendossier op te starten, verzoeken wij u samen met ons de relevante documenten nauwgezet in te vullen. Voor de spaarverzekeringen tak 21 en de beleggingsverzekeringen tak 23 gaat het om een "Klantenfiche" en een "Ken-uw-klant analyse". Hierop noteren wij uw identiteitsgegevens, uw gezinssamenstelling, uw verlangens en behoeften inzake sparen en/of beleggen, evenals uw beleggingsdoelstellingen. Wij stellen u vragen over uw kennis en ervaring met financiële producten. Om na te gaan of een spaar- of beleggingsverzekering geschikt is voor u, dienen wij bovendien een volledige analyse te maken van uw persoonlijke situatie inclusief uw risicotolerantie.
Na deze stappen onder onze begeleiding, zo nodig samen met externe experts, kunt u uw productkeuze aanduiden, al dan niet gebaseerd op onze aanbeveling. U hebt daarbij twee opties. Ofwel kiest u ervoor het advies te volgen van ons kantoor (conform de geschiktheid voor u van het verzekeringsproduct) zoals die uit voormelde persoonlijke analyse blijkt. Ofwel maakt u als cliënt uw eigen keuze voor een specifieke spaarverzekering tak 21 of beleggingsverzekering tak 23. In dat geval zullen wij u wijzen op de risicograad, de draagwijdte en de beperkingen van de door u aangeduide verzekeringsproducten. Tevens zullen wij aanstippen of wij deze producten voor u passend achten, gelet op uw kennis en ervaring.


1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen behalve arbeidsongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartuigcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10a. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

10b. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder

11: BA luchtvaartuigen;

12: BA zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA;

14: Krediet;

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening;

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;

24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekeringen genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur);

25. Tontineverrichtingen;

26: Kapitalisatieverrichtingen;

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen;

28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”;

29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

 

1.3. Polisvoorwaarden
De polisvoorwaarden van de diverse types verzekeringen die wij aanbieden, zijn schriftelijk op ons kantoor te verkrijgen. Onder de webpagina "De Vennoten" vindt u de links naar de websites van de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken. Daar kunt u de respectievelijke polisvoorwaarden bij voorbaat raadplegen, en zo gewenst, afdrukken.

 

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.


2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID –gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.


2.2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:
 

- Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
- Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
- Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
- Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
- Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
- Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en).


2.3. Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om:
- Een interne instructienota;
- Een aangepast verloningsbeleid;
- Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
- Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
- Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
- Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.


2.4. Wat is de procedure?

 2.5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

2.6. Adviesvrijheid

Ons kantoor heeft geen enkele financiële binding en juridische binding met verzekeringsmaatschappijen, banken of andere financiële instellingen. Wij vinden dit een belangrijke voorwaarde om u een objectief advies te kunnen geven.

2.7. Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht of een aandeel in ons kapitaal

 

3. VERGOEDING

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bank-, beleggings-, verzekerings-en kredietonderneming, die deel uitmaakt van de kosten/premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Overzicht taksen, bijdragen en vergoedingen 28-07-2020. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

 

4. TOEZICHT VAN DE FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als makelaar in bank-, beleggings-, verzekerings- en kredietdiensten onder het nummer 0807.320.409. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (www.fsma.be), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel.: 02/220 52 11 - fax: 02/220 52 75.

 

5. KLACHTEN

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds bereikbaar via telefoon (0032 485 06 49 71) of e-mail (info@ufin.be). Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen (www.ombudsman.as), de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel.: 02/547 58 71 – fax: 02/547 59 75 - info@ombudsman.as. Voor klachten in financiële geschillen kan u ook terecht bij Ombudsfin (www.ombudsfin.be), North Gate II, Koning Albert I-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, tel.: 02/545 77 70 - ombudsman@ombudsfin.be.

*Wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en diverse bepalingen, evenals het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector, het KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft, en het KB van 21 februari 2014 tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekering- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. Samenvatting in de FSMA circulaire 2014/02 van 16 april 2014 over de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFID-gedragsregels tot de verzekeringssector.