Assurmifid/IDD

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID/IDD-gedragsregels" en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

1. Aangeboden producten en diensten

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten aan van verzekeringsbemiddeling, hieronder dient begrepen elke activiteit die door een dienstverlener wordt uitgevoerd, en bestaat uit:

 • het verstrekken van advies over een of meerdere overeenkomsten van verzekering;
 • het voorstellen of aanbieden van een of meerdere overeenkomsten van verzekering;
 • het verrichten van ander voorbereidend werk met het oog op het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten;
 • het sluiten van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten;
 • het assisteren bij het beheer of de uitvoering van een of meerdere verzekeringsovereenkomsten.

In uitvoering van onze algemene zorgplicht zullen wij vooraleer een verzekeringsbemiddelingsdienst te verstrekken, minstens uw verlangens en behoeften registreren, evenals alle nuttige precontractuele informatie bezorgen.

Om uw dossier op te starten, verzoeken wij u samen met ons de relevante documenten nauwgezet in te vullen. Voor spaar- en beleggingsverzekeringen gaat het om een “Klantenfiche”, een “Analyse van Verlangens en Behoeften” en een “Beoordeling van Passendheid en Geschiktheid”. Hierop noteren wij uw identiteitsgegevens, uw gezinssamenstelling, uw financiële situatie, uw verlangens en behoeften inzake sparen en/of beleggen, evenals uw beleggingsdoelstellingen. Wij stellen u vragen over uw kennis en ervaring met financiële producten. Om na te gaan of een spaar- of beleggingsverzekering geschikt is voor u en een advies te kunnen geven, dienen wij bovendien een volledige analyse te maken van uw persoonlijke situatie inclusief uw risicotolerantie.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen behalve arbeidsongevallen;

2: Ziekte;

3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel;

4: Casco rollend spoorwegmaterieel;

5: Luchtvaartuigcasco;

6: Casco zee- en binnenschepen;

7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen;

8: Brand en natuurevenementen;

9: Andere schade aan goederen;

10a. Verplichte verzekering der burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen

10b. Verzekering aansprakelijkheid van de vervoerder

11: BA luchtvaartuigen;

12: BA zee- en binnenschepen;

13: Algemene BA; 

14: Krediet; 

15: Borgtocht;

16: Diverse geldelijke verliezen;

17: Rechtsbijstand;

18: Hulpverlening; 

21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;

22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 

23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 

24. De in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande verzekeringen genaamd “permanent health insurance” (niet opzegbare ziekteverzekering van lange duur); 

25. Tontineverrichtingen; 

26: Kapitalisatieverrichtingen; 

27: Beheer van collectieve pensioenfondsen; 

28. De verrichtingen zoals bedoeld in boek IV, titel 4, hoofdstuk I van de Franse “Code des assurances”; 

29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd.

1.3. Polisvoorwaarden en essentiële informatie

De polisvoorwaarden van de diverse types verzekeringen die wij aanbieden, zijn schriftelijk op ons kantoor te verkrijgen. Onder de webpagina "Team" vindt u de links naar de websites van de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken. Daar kunt u de respectievelijke polisvoorwaarden bij voorbaat raadplegen, en zo gewenst, afdrukken.

Het is steeds noodzakelijk de essentiële informatiedocumenten door te nemen alvorens u een product onderschrijft.

2. Informatie over het belangenconflictbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID –gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2. Wat is een belangenconflict?

Onder een belangenconflict wordt begrepen een tegenstrijdig belang tussen Ufin (en de aan haar verbonden personen) en een klant of tussen twee of meerdere klanten onderling, dat kan opduiken bij de uitoefening van de dienstverlening, waarbij één of meerdere klanten benadeeld kunnen worden.

De volgende belangenconflicten zouden kunnen voorvallen (merk op: deze lijst is niet-limitatief en dient enkel als voorbeeld):

 • Situaties waarbij Ufin (of de aan haar verbonden personen) enig voordeel ontvangt van een andere persoon dan van de klant voor wie de dienst werd verricht, dat verschilt van de normale vergoeding voor die dienst. Een voorbeeld zou kunnen zijn: het aanvaarden van geschenken en uitnodigingen die de objectiviteit van de dienstverlening in het gedrang zouden kunnen brengen.
 • Situaties waarbij producten worden voorgesteld die niet voldoen aan de eisen en de vragen van de klant.
 • Situaties waarbij een belangenconflict ontstaat tussen twee klanten bij dezelfde maatschappij en/of tussenpersoon of tussen een klant en de maatschappij en/of de makelaar.
 • Situaties waarbij Ufin een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie. Een voorbeeld zou kunnen zijn: Ufin die de klant aanraadt om tegen betaling veel te arbitreren zonder dat er hierbij een meerwaarde is voor de klant.

2.3. Zijn er binnen Ufin deelnemingen die een belangenconflict kunnen veroorzaken? 

Ufin heeft geen deelnemingen in andere organisaties die een belangenconflict kunnen veroorzaken.

Ufin bezit geen rechtstreekse of middellijke deelneming van 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal van een bepaalde verzekeringsonderneming. Geen enkele verzekeringsonderneming of moedermaatschappij van een verzekeringsonderneming bezit een rechtstreekse of middellijke deelneming van 10% of meer van de stemrechten of van het kapitaal van Ufin.

2.4. Welk beleid hanteert Ufin met betrekking tot (potentiële) belangenconflicten?

Ufin zorgt er steeds voor dat het belang van de klant primeert.

Om dit uitgangspunt te garanderen heeft Ufin een lijst opgesteld van de mogelijke situaties die aanleiding kunnen geven tot (potentiële) belangenconflicten (i.e. identificatie).

Ufin gaat voor elk (potentieel) belangenconflict op de lijst na of het haar belet loyaal, billijk en professioneel te handelen tegenover de klant.

Als dat het geval is, zal Ufin haar diensten niet verlenen aan de klant. Ufin zal dit steeds schriftelijk melden aan de klant.

Als dat niet het geval is, zal Ufin proberen om het (potentieel) belangenconflict te voorkomen en desgevallend te beheren. Te dien einde werden interne maatregelen genomen en interne procedures uitgewerkt.

Bij het beheer van (potentiële) belangenconflicten werkt Ufin op basis van vijf onderscheiden fasen als volgt:

 • In een eerste fase wordt het risico beoordeeld.
 • In een tweede fase wordt bepaald hoe het belangenconflict beheerd zal worden.
 • In een derde fase wordt nagegaan of er nog steeds een risico bestaat op schade aan de belangen van de klant.
 • In een vierde fase wordt bepaald of de klant op de hoogte gebracht moet worden van het belangenconflict.
 • In een vijfde fase wordt een verdere opvolging georganiseerd om te zien of het (potentieel) belangenconflict effectief vermeden wordt of verminderd is en/of de uitgewerkte beheersmaatregelen voldoende effectief zijn.

Daarenboven neemt Ufin ook nog de volgende maatregelen:

 • Er wordt een dossier bijgehouden van effectieve belangenconflicten.
 • De klant wordt steeds duidelijk geïnformeerd als de maatregelen die Ufin heeft genomen om belangenconflicten te beheren, niet volstaan om redelijkerwijze te mogen aannemen dat de belangen van de klant niet zullen worden geschaad.
 • Het beleid, de lijst van (potentiële) belangenconflicten en het dossier van effectieve belangenconflicten, worden minstens jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd, aangepast of geactualiseerd indien nodig.
 • Informatie met betrekking tot belangenconflicten wordt meegedeeld aan de FSMA bij de registerinschrijving.
 • Er worden interne opleidingen en workshops georganiseerd met betrekking tot belangenconflicten.
 • De belangenconflictenprocedures worden toegepast op concrete situaties.

De klant kan op ieder ogenblik aan Ufin meer informatie of bijkomende duiding vragen omtrent dit beleid inzake (potentiële) belangenconflicten, alsook na voorafgaande aanvraag inzage nemen van de interne maatregelen en procedures.

3. Vergoeding

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bank-, beleggings-, verzekerings-en kredietonderneming, die deel uitmaakt van de kosten/premie die u als klant betaalt. 

Daarnaast ontvangen wij mogelijk een vergoeding van de verzekeringsonderneming die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor, of niet-monetaire vergoedingen zoals opleidingsseminaries.

In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.

Ufin draagt er steeds zorg voor dat de ontvangen vergoedingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant en geen afbreuk doen aan Ufin haar wettelijke verplichting om zich op loyale, billijke en professionele wijze in te zetten voor de belangen van haar klanten.

4. Toezicht van de FSMA

Ons kantoor is ingeschreven bij de FSMA als makelaar in bank-, beleggings-, verzekerings- en kredietdiensten onder het nummer 0807.320.409. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIËLE DIENSTEN EN MARKTEN (www.fsma.be), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, tel.: 02/220 52 11 - fax: 02/220 52 75.

5. Klachten

De tevredenheid van klanten is een prioriteit voor Ufin. Indien de klant toch een klacht zou hebben over Ufin of haar dienstverlening, kan de klant een beroep doen op zowel een interne klachtenprocedure enerzijds, als een buitengerechtelijke klachtenprocedure anderzijds. Dit onverminderd een eventuele gerechtelijke procedure.

Als eerste mogelijkheid kan de klant een beroep doen op een interne klachtenprocedure. Daartoe heeft Ufin interne maatregelen en procedures uitgewerkt, met de bedoeling om klachten op een deskundige en eerlijke wijze te onderzoeken en ze stipt en tijdig te beantwoorden.

Om de interne klachtenprocedure op te starten, volstaat het om de gedetailleerde klacht schriftelijk aan Ufin toe te sturen als volgt:

Als tweede mogelijkheid, telkens wanneer de klant het wenst of wanneer de behandeling van de klacht via de interne klachtenprocedure geen voldoening bracht, kan de klant een beroep doen op een buitengerechtelijke klachtenprocedure.

Voor wat betreft de behandeling van klachten in het kader van de dienstverlening van Ufin in haar hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, is de Ombudsman van de Verzekeringen bevoegd. De Ombudsman kan gecontacteerd worden als volgt:

Voor wat betreft de behandeling van klachten in het kader van de dienstverlening van Ufin met betrekking tot andere financiële overeenkomsten, is Ombudsfin bevoegd. Ombudsfin kan gecontacteerd worden als volgt:

De klant kan op ieder ogenblik aan Ufin meer informatie of bijkomende duiding vragen omtrent dit klachtenbeleid, alsook na voorafgaande aanvraag inzage nemen van de interne maatregelen en procedures.