Disclaimer

Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.

De eigenaar en beheerder van deze website is Ufin bv met maatschappelijke zetel te Pittemsesteenweg 10, 8700 Tielt met ondernemingsnummer 0807.320.409 – RPR Gent, afdeling Brugge – info@ufin.be.

Ufin kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De informatie aangaande producten en/of diensten is alleen bedoeld als inlichting en kan nooit worden beschouwd als een aanbod of advies, van welke vorm ook, inzake welke materie ook. Dit geldt, onder meer, voor voorkomende verwijzingen of inlichtingen van juridische, fiscale, verzekerings-, vastgoed- of beleggingsmatige aard.

Deze website bevat evenmin een aanbod inzake investeringen, spaar- en/of beleggingsvormen van welke aard of vorm ook.

De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. De publicatie op deze website verleent geen rechten. Verwijzingen of inlichtingen aangaande historieken, verwachtingen, berekeningen, rendementen, opbrengsten, tarieven of barema’s hebben enkel een beschouwend oogmerk en dienen te worden geïnterpreteerd als informatie geldend ten tijde van de publicatie van de betreffende inlichting of verwijzing ernaar. Zij kunnen geen enkele garantie bieden naar de toekomst.

Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden waarbij enkel betrouwbare bronnen worden aangewend. Gezien de snelle evolutie en complexiteit van de materie kan geen garantie worden gegeven betreffende de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die via deze website wordt aangeboden. Daarom wordt alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen afgewezen.

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. Ufin heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze sites betreft. Ufin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van deze hyperlinks.

De intellectuele eigendomsrechten op de website, het logo van Ufin, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan Ufin en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van de eigenaar is verboden. Inbreuken zullen burgerrechtelijk en strafrechtelijk vervolgd worden. De bezoeker van deze site krijgt de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Ufin besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot online diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. In principe kan u de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen of het gebruik van bepaalde functionaliteiten slechts toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt aan de hand van een identificatieprocedure die alleen u kan toepassen. De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.

Ufin respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Privacywet van 8 december 1992. Meer informatie over het beleid van Ufin bv met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de verzameling van informatie op geautomatiseerde wijze vindt u terug via onze privacy verklaring (GPDR).

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. Ufin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, en dergelijke meer. 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Ufin bevoegd.